topmenu

Pedagogisch VErrijken in de praktijk, hbo VE-coach, 6 dagen

vraag offerte aanInschrijven

Pedagogisch VErrijken in de praktijk, hbo VE-coach

Leer steigers bouwen voor pedagogisch professionals, zodat zij op hun beurt (VE) kinderen omhoog kunnen laten klimmen in hun ontwikkeling

“Leer eerst jezelf kennen, voordat je kinderen wilt leren kennen. Kijk eerst wat je zelf kunt, voordat je begint de rechten en plichten van kinderen af te bakenen. Je bent zelf het kind onder al die kinderen dat je vóór alles moet leren kennen, opvoeden en opleiden. Het is een van de meest kwalijke fouten te denken dat pedagogie een wetenschap is die het kind betreft en niet de mens” 

 Janusz Korczak (1878 – 1942)

Een pedagogisch professional (pm-er/leerkracht) is iemand die ervoor kiest en zich erop toelegt om, met behulp van specialistische kennis en ervaringen, kinderen op een competente en integere manier steeds beter van dienst te zijn. Steeds duidelijker blijkt dat een professionele medewerker worden een ding is, maar het blijven van een competente en vakbekwame professional een heel ander verhaal is.

Vanaf januari 2022 zijn alle kindercentra die voorschoolse educatie aanbieden verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie in te zetten op hbo-niveau (VE-coach). Het doel is de kwaliteit van de voorschoolse educatie op locatie te verhogen door de uitvoering van kwaliteitsverhogende beleidsmaatregelen en/of het coachen van pedagogisch medewerkers.

De medewerkers op hbo-niveau zorgen voor een versterking van ouderbetrokkenheid, verbetering educatief-pedagogisch handelen en dragen in grote mate bij aan de kwaliteitsontwikkeling van voorschoolse educatie op de werkvloer. Daarnaast vormen zij een schakel tussen het gemeentelijk beleid, het beleid van de kinderopvangorganisatie en de uitvoering op de werkvloer.

De VE-coach gaat tijdens deze scholing aan de slag volgens het principe ‘ervarend’ leren. De deelnemers leren kijken naar wat pm’ers al kunnen om talenten van iedere pm’er optimaal te benutten. Een training als 'Pedagogische VErrijken in de Praktijk, hbo VE-coach' geeft de deelnemers de mogelijkheid om te excelleren. Om concreet te laten zien wat ze in hun mars hebben.

Floris (3) zit bij mama op de fiets naar het kindercentrum. Terwijl mama bij het stoplicht wacht, kijkt Floris naar de bouwplaats waar een grote kraanwagen bezig is betonblokken naar boven te hijsen en ze bovenop de tot nu toe gebouwde huizen te leggen, zodat de bouwvakkers de volgende laag kunnen bouwen. Floris kijkt goed hoe het gebeurt. Terwijl het stoplicht op groen springt en mama begint te fietsen kijkt Floris nog eens goed achterom. Aangekomen bij het kindercentrum springt Floris van de fiets en rent naar binnen. Hij hoopt dat de grote blokkendoos met de kraanwagen nog in de autohoek staat, want hij wil net als de kraanwagen de blokken omhoog takelen.

Een coach voor ontwikkelingsgericht werken, is dat wel nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zelf uit hun eigen tempo? Precies! Het enige wat de pedagogisch medewerker hoeft te doen is heel goed kijken naar kinderen, hun ontwikkeling volgen en, als het even kan, iets extra’s aanbieden. Kinderen hebben alles in zich dat nodig is voor hun ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang, inzicht is de eerste stap naar verandering!

Studiebelasting

Totaal 96 uur, doorlooptijd 4 tot 8 maanden

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in (virtueel) klaslokaal
Min. 10 en max. 20 deelnemers
 6 x 7 uur
Online leeromgeving
Documentaires
Theoretische verdieping
Portfolio opdrachten
54 uur
Begeleiding en ondersteuning
Trainer is bereikbaar via online leeromgeving.
Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Praktijkgericht

Ontwikkelingsstimulering in de praktijk borgen en implementeren

Het zijn van de schakel tussen het gemeentelijk beleid, beleid van de organisatie en uitvoering op de werkvloer

Het belang van het bieden van comfort en veiligheid aan pm’ers en kinderen

Kennis van ontwikkelingsgebieden overdragen aan pm’ers middels het geven van workshops

Kennis over belang van rijke taalomgeving overdragen aan pm’ers

Kennis van de interactievaardigheden overdragen aan pm’ers om de ontwikkeling van kinderen beter te ondersteunen

Beroepskrachten ondersteunen tijdens hun werkzaamheden

Ontwikkelingsgerichte feedback geven tijdens coaching on the job

Opbouwen en onderhouden van een vertrouwensband

Zien van de talenten van de medewerkers en zal deze talenten benutten

Medewerkers confronteren met hun gedrag door gebruik te maken van spiegelen en feedbackregels

Knelpunten en hiaten in ontwikkelingsgericht werken signaleren en passende coaching aanbieden

Kent werkvormen om de pedagogisch medewerkers kansen te laten creëren

In-Zicht geven in de verschillende rollen van de pm’ers tijdens hun werk op de groep

Het creëren van een rijke speelleeromgeving

Is zich bewust van het belang van ouderbetrokkenheid en het onderhouden van contact met ouders

Zorgt voor een warme overdracht en passende observaties

Kan de VE-kwaliteit bewaken en waarborgen

Ontwikkelgesprek voeren met de beroepskracht

Weet de kwaliteit van medewerkers te bewaken en dit te bespreken met de leidinggevende

Transparant kunnen coachen binnen een hiërarchische relatie

Coaching plan opstellen (individueel/groepsgericht/organisatiegericht)

Theoretische verdieping

Kennis van pedagogiek 0-13 jaar, incl. 4 pedagogische basisdoelen

Kennis van de 4 pedagogische basisdoelen pr. Marianne Riksen-Walraven

Kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de kinderopvang

Kennis de verschillende leerfasen van een kind

Kennis van de pedagogische kaders kinderopvang 0-4 jaar en 4-13 jaar

Kennis over het kinderbrein van 2 tot 6 jaar

Kennis over de verschillende ontwikkelingsgebieden

Kennis over het belang van een rijke taalomgeving

Kennis over diverse vormen van interactief voorlezen

Kennis van en vaardigheid in observatietechnieken en registreren hiervan

Kennis over verschillende gesprekstechnieken

Kennis over leerstijlen herkennen en erkennen van medewerkers

 

Resultaat

Na de scholing weet jij  hoe zij medewerkers kunnen coachen tijdens hun werk, individueel en in het team. Ze weten hoe ze de schakel kunnen zijn tussen het beleid en de werkvloer. Hierdoor zal de pedagogische kwaliteit en de VE-kwaliteit van de opvang verbeteren en mogelijk zelfs te excelleren. Doordat zij beschikken over kennis, vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen, zijn zij zelfverzekerd in hun werk als pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie."

Opbouw

Module 1: Ontwikkelingsstimulering voor jezelf en andere

 • Jij als (VE) coach
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Visies en inzichten van viertal deskundige uit de 19e en 20ste eeuw
 • KIKI Kennisinstituut online; Lezen e-book ‘Pedagogische kwaliteit in de praktijk’ en portfolio opdrachten.
 • In de praktijk; Beeld opnames maken op de (VE) groep (opdrachten staan beschreven in de online leeromgeving)

Module 2: Spelen is ontwikkelen

 • Ontwikkelingsstimulering in de praktijk
 • Speelleeromgeving
 • Rollen van de pedagogisch medewerker tijdens spel
 • KIKI Kennisinstituut online; Lezen e-book ‘Pedagogisch VErrijken in de praktijk’ en portfolio opdrachten.
 • In de praktijk:, observeren pedagogische (VE) kwaliteit, aan de slag met een coaching plan. (Opdrachten staan in online leeromgeving)

Module 3: Pedagogisch VErrijken in de praktijk

 • Pedagogisch beleid vertalen naar handelingsadviezen
 • Coaching on the job
 • Intervisies bieden aan de pedagogisch medewerkers
 • Knelpunten en/of hiaten in werkzaamheden, kennis en vaardigheden signaleren en coaching op afstemmen
 • KIKI Kennisinstituut online; Leerstijlen herkennen bij pm’ers en daar je coaching op afstemmen.
 • In de praktijk: Coaching on the job op de (VE) en verslaglegging (opdrachten staan in online leeromgeving).

 

Module 4: Het belang van taal

 • Communiceren
 • Gesprekstechnieken
 • Het ontwikkelgesprek
 • KIKI Kennisinstituut online; verschillende gesprekstechnieken die in te zetten zijn tijdens coachgesprekken.
 • In de praktijk: In gesprek met pm’ers over hun gesprekstechnieken die ze gebruiken richting de kinderen (opdrachten staan in online leeromgeving).

Module 5: Invloed van het familiesysteem

 • In gesprek met ouders
 • Genogram
 • Pm'ers en hun overtuigingen
 • KIKI Kennisinstituut online; theoretische verdieping systemisch kijken naar kinderen en het maken van een genogram. Zelf-In-zicht ontwikkelverslag in portfolio.
 • In de praktijk: in gesprek met ouders, maken van meerdere genogrammen en organiseren van een kind bespreking met de pm’ers.

 

Module 6: Pedagogisch beleidsmedewerker/coach certificering

 • Ouderbetrokkenheid
 • Organiseren van de doorgaande lijn
 • Warme overdracht
 • Certificeren

Doelgroep en kwalificeren

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers MBO+, pedagogisch coaches en/of beleidsmedewerkers die ook extra handvaten willen voor de functie pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie. Leerkrachten met pabo, die als VE-coach werken in de kinderopvang.

Let op! Deze scholing voldoet aan de criteria voor het scholingssaanbod coaching en pedagogiek 0-13 jaar en is op dit moment in afwachting van opname in het goedgekeurde scholingsaanbod van de CAO partners. 

Certificeringseisen
 • Portfolio met een voldoende beoordeling
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • 80% aanwezigheid
Certificering

Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan. Je ontvangt het certificaat 'VErrijken in de praktijk, hbo VE coach'.

Kosten

Training open inschrijving KIKI Kennisinstituut in virtueel klaslokaal of live:

 € 1450,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Agenda met inschrijf mogelijkheid

*factuur ontvang je per mail voor aanvang van de training.*training start bij minimaal 10 deelnemers.

 

Training in-company?

Offerte op maat aanvragen

Jezelf verder blijven ontwikkelen?