topmenu

TINK Taal- en Interactievaardigheden

Om kinderen in de kinderopvang goede emotionele én educatieve ondersteuning te bieden, maken pedagogisch medewerkers gebruik van interactievaardigheden. Een voorwaarde daarbij is dat het taalgebruik van de pedagogisch medewerker rijk, correct en interactief is. Met de TINK-training optimaliseren cursisten hun taal- en interactievaardigheden.

Wilt u meer weten over de TINK Interne Trainers Training, lees dan hier verder....

 

Informatie voor de pedagogisch werkers

De Tink-training bestaat uit acht bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens deze bijeenkomsten staan zes interactievaardigheden centraal:

 • Sensitieve responsiviteit
 • Respect voor autonomie van het kind
 • Structureren en grenzen stellen
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Begeleiden van positieve interactie tussen kinderen

Ook komen vaardigheden zoals zelfreflectie, teamreflectie en feedback geven en ontvangen aan bod.

In de acht bijeenkomsten werken we met casussen uit je eigen praktijk. We leggen een verbinding met de theorie en oefenen met diverse interactieve werkvormen. Daarnaast ga je individueel aan de slag aan de hand van:

 • Actiekaarten (individuele en teamgerichte praktijkopdrachten)
 • Kijkwijzers (voor reflectie op interactievaardigheden en taal)

Na iedere bijeenkomst ga je met het geleerde aan de slag op je werk. Je maakt video-opnames die we in de volgende bijeenkomst analyseren. Na de training heb je inzicht in je eigen taalniveau en de kwaliteit van je interactievaardigheden. Daarnaast ben je goed toegerust om te werken aan taal- en ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen.

 

Met Tink verbeter je:

 • Je vaardigheden voor interactie en taalstimulering
 • Je eigen taalvaardigheid
 • Leren op de werkvloer van en met elkaar

Resultaten worden vastgelegd in een portfolio. In de teamvergaderingen wordt structureel aandacht besteed aan de casussen. Aandacht voor taal is onderdeel van de training. Wie het nodig heeft, kan individueel werken aan specifieke onderdelen van taal.

 

Tijdsinvestering

 • 8 bijeenkomsten x 3 uur= 24 uur.
 • 7 praktijkopdrachten x 1 uur= 7 uur (deels in werktijd).
 • 7 teambijeenkomsten x 2= 14 uur (deels in werktijd).
 • Lezen reader= 2 uur.

Als je alle bijeenkomsten hebt gevolgd en je portfolio is af, ontvang je een certificaat.

 


Informatie voor de kinderopvangorganisatie

De TINK training is gebaseerd op het organisatiemodel van de Drieslag Taal (Bolle, 2009). Dit organisatiemodel, dat gebaseerd is op taalgericht vakonderwijs, wordt door veel instellingen voor beroepsonderwijs gebruikt. Het leren vindt op drie niveaus plaats:

 • Praktijk: taalontwikkleing in de werkomgeving.
 • Training: taalontwikkeling in de training taal- en interactievaardigheden.
 • Remediering: extra taaloefening en individuele remediering op taal.

Met de Drieslag Taal leert de pedagogisch medewerker niet alleen door het bijwonen van trainingsbijeenkomsten, maar vooral ook door oefening in de werkomgeving aan de hand van opdrachten in de praktijk met individuele actiekaarten en teamactiekaarten, videocoaching en middelen voor team- en zelfreflectie.

In de TINK training wordt een vorm van leren gebruikt die ervoor zorgt dat het effect van de training ook op langere termijn merkbaar blijft. Zelfreflectie en teamreflectie staan daarbij centraal. Pm-ers oefenen met het kijken naar de eigen en elkaars kwaliteiten en het geven en ontvangen van feedback (en feedforward). Opdrachten voor buiten de bijeenkomsten aan de hand van actiekaarten, observatieopdrachten en geintegreerde taaltaken helpen de deelnemers hun persoonlijke leerdoelen te bereiken.

 

Training: 8 bijeenkomsten

Basis van de training vormen de trainingsbijeenkomsten. De 6 interactievaardigheden komen allemaal aan bod en 1 van de bijeenkomsten is gewijd aan interactief voorlezen. In elke bijeenkomst maken de deelnemers eerst kennis met een vaardigheid. Aan het eind van elke bijeenkomst maakt iedere deelnemer een plan voor hoe zij de vaardigheid in de praktijk gaat oefenen, met behulp van de individuele actiekaart. Later schrijven ze hier ook hun ervaringen bij die in de daaropvolgende bijeenkomst besproken worden. Iedere interactievaardigheid komt dus in 2 bijeenkomsten aan de orde. Na reflectie op de vaardigheid vullen de deelnemers ook een teamactiekaart in. De laatste bijeenkomst is deels gewijd aan de evaluatie van datgene wat aan bod is gekomen en het opstellen van doelen die na afloop van de training nog behaald moeten worden.

Aandacht voor taal vormt een onlosmakelijk onderdeel van de training. In elke bijeenkomst zijn er specifieke opdrachten met taal als insteek, gekoppeld aan de betreffende interactievaardigheid.

 

Praktijk: oefenen en in praktijk brengen wat je hebt geleerd

Tussen de bijeenkomsten in werken deelnemers met elkaar of individueel aan vastgestelde acties. Zij observeren elkaars acties en geven feedback. De kijkwijzers dienen hiervoor als hulpmiddel. Ingevulde kijkwijzers komen in het portfolio. Deelnemers leggen hun acties ook vast op video. Deze beelden delen zij later met andere deelnemers. Videoreflectie en intervisie vormen dus belangrijke instrumenten in de TINK training.

 

Teambijeenkomsten

Tussen twee trainingen komen deelnemers bij elkaar. Dit kan worden gecombineerd met reguliere bijeenkomsten. Het doel is reflecteren, feedback geven en te ontvangen bij wijze van intervisie. Bij individuele deelnemers is dit misschien niet mogelijk. Zij betrekken een collega bij hun leerproces door leerpunten te delen en feedback te vragen.

 

Portfolio

Om bij te houden welke activiteiten zijn uitgevoerd maken deelnemers een portfolio. Hierin verzamelen deelnemers informatie over hun ontwikkeling tijdens de training. In het portfolio komen ingevulde kijkwijzers, actiekaarten en andere bewijzen van het werken aan interactievaardigheden en taal zoals filmopnames. Een gevuld portfolio is een voorwaarde om een certificaat te kunnen behalen.

 

Extra taal: individueel werken aan taal 

Op basis van conclusies uit de intake en observaties tijdens het werk wordt duidelijk of een deelnemer extra oefening nodig heeft voor taal. De deelnemer gaat hier in eerste instantie zelf mee aan de slag. De trainer helpt de deelnemer bij het kiezen van geschikte oefeningen. Wie extra werkt aan taal, maakt een taaldossier. Het taaldossier is een middel om gericht te werken aan taal die je nodig hebt op de werkvloer. Deelnemers verzamelen woorden, zinnen en teksten van de werkvloer in het taaldossier. Zij maken hiermee ook zichtbaar hoe zij aan taal werken en wat hun vorderingen zijn. Het taaldossier wordt samengevoegd met het portfolio.

 

Certificaat

Deelnemers die met goed gevolg de training hebben afgerond ontvangen een certificaat. Met goed gevolg betekent dat:

 • De deelnemer alle 8 bijeenkomsten aanwezig is geweest (maximaal 2 bijeenkomsten mogen worden vervangen door individuele opdrachten).
 • De deelnemer het portfolio heeft gevuld met de ingevulde actiekaarten.

 

Kosten en subsidie

De TINK-training kost €650,- per persoon. Omdat het hier scholing betreft en KIKI Training & Coaching is ingeschreven in het CRKBO, hoeft er geen btw te worden betaald. Binnen de subsidieregeling kan er per pedagogisch medewerker ook €650,- per persoon worden aangevraagd. 100% vergoed dus.

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor het verzorgen van deze TINK training, klik hier.

Voor meer informatie over de subsidieregeling kijk ook op de site van BKK, taal en interactievaardigheden.

Aanvragen van subsidie kunt u op de site van het Agentschap van SZW, taal en interactievaardigheden.

De handleiding voor het aanvragen van subsidie is  hier te vinden. Let op! Zo gauw er meer bekend is over de subsidie voor 2018, maken we een nieuwe handleiding: https://www.kiki-s.nl/handleidingsubsidie/