topmenu

Training KIKI, Ontwikkelingsstimulering voor elk kind! Voorschoolse Educatie, 12 bijeenkomsten

Deze 12 bijeenkomsten (V)VE training voldoet aan de eisen IKK m.b.t. VE certificering.

Onderzoek toont aan dat een hoge pedagogische kwaliteit van kinderopvang samenhangt met een positieve ontwikkeling van kinderen. KIKI is primair een trainingsprogramma voor pedagogisch medewerkers. Tevens bestaat het programma uit interventie KIKI materiaal dat pedagogisch medewerkers kunnen inzetten op de groep. Door hun interactievaardigheden en vaardigheden om de ontwikkeling van kinderen gericht te ondersteunen en te stimuleren te vergroten, wordt de brede ontwikkeling van kinderen gestimuleerd om zo een soepele overgang naar de basisschool te bevorderen en onderwijsachterstanden te voorkomen.

 

KIKI

Speciaal voor de Voorschoolse Educatie (VE) zijn er verschillende programma's ontwikkeld. Allemaal om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en ervoor te zorgen dat zij zonder (taal)achterstand aan school beginnen. KIKI, Kansen in kinderen, hebben we zelf ontwikkeld en blijven we maandelijks ontwikkelen. Er werken op dit moment ruim 3500 kinderdagverblijven en gastouders mee. De training 'KIKI, Ontwikkelingsstimulering voor elk kind'  voldoet aan de eisen die in de Wet Innovatie- en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) gesteld worden. Onze trainingen duren minimaal 12 dagdelen en de verplichte inhoud is in de training opgenomen.

 

VE-programma's

Voorschoolse educatie (VE) houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s om ervoor te zorgen dat zij zonder achterstand aan de basisschool beginnen. Basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen maken hiervoor meestal gebruik van een ontwikkelingsstimulering programma om de ontwikkeling van jonge kinderen op een speelse manier te stimuleren. Tijdens de training KIKI, ontwikkelingsstimulering voor ieder kind, maken we gebruik van de interventie KIKI, Kansen in kinderen. Echter kan deze training ook dienen als basistraining VVE voor kinderopvangorganisaties die vanuit de gemeente of vanuit beleid werken met een andere interventie.  Voorbeelden van andere interventies waar deze training als basistraining VVE voor kan dien zijn: Sil op School, Uk & Puk, Ben ik in Beeld, Startblokken van Basisontwikkeling en Piramide.

 

KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind!

Je leert met KIKI kijken naar je eigen rol in de interactie met de kinderen. Hoe meer je over jezelf weet en begrijpt, hoe beter je dat ook kunt herkennen bij kinderen. Je leert onderscheid te maken in de behoeftes van de verschillende kinderen: wat werkt bij het ene kind, spreekt een ander weer totaal niet aan. Daardoor weet je ook wat ieder kind van jóu nodig heeft. Daarbij leer je alles over effectief communiceren en het toepassen van de zes interactievaardigheden.

Deze trainingen zijn onmisbaar in je ontwikkeling als professioneel opvoeder en voor de professionalisering van de kinderopvang in het algemeen!

 

Een stapje extra 

Een programma voor ontwikkelingsstimulering, is dat wel nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zelf in hun eigen tempo? Precies! Het enige wat jij hoeft te doen is heel goed kijken naar de kinderen, hun ontwikkeling te volgen en als het even kan iets extra's te bieden. Met de trainingen helpen we je om heel goed te kijken naar wat een kind al kan en hoe je ieder kind individueel kunt uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn persoonlijke ontwikkeling.

Het gaat ons bij de trainingen niet alleen om de kinderen. Het gaat ook om de ontwikkeling van jou als professioneel opvoeder. We houden je daarom regelmatig een spiegel voor. Die reflectiemomenten zijn bedoeld om zelf even pas op de plaats te maken en naar jezelf te kijken. Hoe zie jij jezelf? Wat zien kinderen en wat zien ouders? Ben je tevreden over dat spiegelbeeld? Wat zou je willen veranderen? Wat heb je daarvoor nodig? In deze trainingen werk je daar hard aan, samen met je mede-cursisten en een enthousiaste trainer.

 

Theorieboek Kansen in kinderen 

Bij de trainingen wordt het boek Kansen in kinderen gebruikt. Het is een theorieboek, een praktijkboek en een naslagwerk dat iedereen die met jonge kinderen werkt telkens weer uit de kast zal pakken. Het boek biedt handvatten om alle kinderen, die ‘bloemen in de knop’, een vruchtbaar (speel)veld te bieden waarop duizenden bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien.

 

De training

De training bestaat uit twaalf bijeenkomsten van 2,5 uur of 6 bijeenkomsten van 6 uur incl. 1 uur pauze. Bijeenkomsten zullen het best tot hun recht komen wanneer zij om de 3/4 weken worden gepland, zodat de deelnemers de tijd hebben voor ‘ervarend’ leren.

 

Inhoud van de training

De inhoud van de trainingsbijeenkomsten is gericht op de volgende thema’s:

 • Interactievaardigheden (sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie, het stellen van grenzen en het bieden van structuur, praten & uitleggen, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties tussen kinderen onderling).
 • De vier pedagogische basisdoelen (sociaal emotionele veiligheid, persoonlijke competenties, sociale competenties en normen en waarden).
 • Het creëren van een rijke spel-leeromgeving.
 • Gerichte stimulering van de ontwikkeling van kinderen (taal-spraak, sociaal-emotioneel, rekenen en (senso)motoriek).
 • In samenwerking met ouders.
 • Het observeren van kinderen.

 

Met het werkmateriaal dat bestaat uit thema's en activiteiten voor de kinderen, krijgen pedagogisch medewerkers/ gastouders concrete handvatten aangereikt om het geleerde toe te passen in de praktijk.

De trainingssessies verlopen volgens het Bernice McCarthy’s 4-MAT systeem. Het is een model om training te geven waarin de fundamentele principes van enkele gerespecteerde theorieën (o.a. de leercyclus van David Kolb) wordt gecombineerd met onderzoek naar het functioneren van het menselijk brein en leren. Het 4-MAT model is een zeer praktische en innovatieve manier om cursisten te motiveren en meer te betrekken. Het 4-MAT gaat uit van een voorkeur in de manier waarop cursisten nieuwe informatie opnemen en een voorkeur waarop cursisten nieuwe informatie verwerken. Op basis van deze voorkeur zijn er vier kwadranten die we onderscheiden:

Kwadrant 1. De kernvraag bij cursisten in dit kadrant is WAAROM? Kenmerkend voor deze cursisten is dat ze voelen en kijken. Het gaat om bedoeling en betrokkenheid. Ze willen graag persoonlijk betrokken zijn bij dat wat er geleerd moet worden. Ze willen weten waarom het voor hen belangrijk is om te weten of te leren.

Kwadrant 2. De kernvraag bij cursisten in dit kadrant is WAT? Kenmerkend voor deze cursisten is dat ze luisteren en nadenken. Ze willen graag informatie ontvangen over wie het bedacht heeft, wat het precies is en waar ze er meer van kunnen vinden zodat ze het kunnen conceptualiseren.

Kwadrant 3. De kernvraag bij leerlingen in dit kwadrant is HOE? Kenmerkend voor deze cursisten is dat ze denken en doen. Ze willen graag oefenen uitvoeren en aan de slag. Experimenteren en knutselen en daarmee het bruikbaar maken voor zichzelf. Hoe werkt het eigenlijk.

Kwadrant 4. De kernvraag bij leerlingen in dit kwadrant is WAT ALS? Kenmerkend voor deze leerlingen is dat ze doen en ervaren. Ze zoeken naar verborgen mogelijkheden en wat ze er allemaal mee kunnen. Ze willen zelf ontdekken en ermee aan de slag. Dit zijn erg dynamische leerlingen, letterlijk.

Tijdens de trainingen en tussen de trainingen door, wordt gebruik gemaakt van mondelinge en schriftelijke kennisoverdracht, praktijkoefeningen, video-coaching en uitwisseling van ervaringen:

Beeld-in-zicht= video-coaching.

Praktijk-in-zicht= intervisie met collega’s.

Zelf-in-zicht= reflectieopdrachten.

 

Inhoud KIKI, Ontwikkelingsstimulering voor elk kind!

 • Bijeenkomst 1. Meer halen uit een opvangdag: kennismaking met de methode en materialen van het programma KIKI Kansen in kinderen
 • Bijeenkomst 2. Kansen zien, grijpen en creëren: over het belang van een dagschema, het toepassen van een dagschema en het grijpen en creëren van kansen binnen het dagschema om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
 • Bijeenkomst 3. Speelleeromgeving en de thematafel: het belang van de speelleeromgeving en thematafels, het inrichten van een inspirerende en motiverende speelleeromgeving.
 • Bijeenkomst 4. Omgaan met jezelf en anderen: het leren stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door toepassing van de interactievaardigheden sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie, structuur en het stellen van stellen en praten en uitleggen.
 • Bijeenkomst 5. De kracht van taal en interactie: de taalontwikkeling van jonge kinderen, het belang van een rijke taalomgeving en het inrichten van een rijke en stimulerende taalomgeving.
 • Bijeenkomst 6. Ontluikend rekenen en rekenprikkels: de ontwikkeling van rekenvaardigheden bij jonge kinderen en hoe dagelijkse handelingen benut kunnen worden om het ontluikend rekenen te bevorderen en de relatie tussen rekenen en taal.
 • Bijeenkomst 7. Bewegen is de basis: de motorische ontwikkeling bij jonge kinderen en het stimuleren daarvan.
 • Bijeenkomst 8. Verrukkelijke verhalen: het belang van voorlezen en het leren toepassen van verschillende vormen van interactief voorlezen.
 • Bijeenkomst 9. Inzicht in het gedrag van kinderen: informatie over het kindvolgsysteem van KIKI, leren gericht naar kinderen te kijken en het aanbod afstemmen op de behoeftes van het individuele kind.
 • Bijeenkomst 10. Ouders als opvoedpartners: het belang van samenwerking met ouders, hoe een goede verstandhouding met ouders opgebouwd kan worden en leren communiceren met ouders.
 • Bijeenkomst 11. De vier pedagogische basisdoelen en de zes interactievaardigheden: waarom zijn deze doelen en vaardigheden belangrijk? Wat houdt het precies in? Hoe verhouden de doelen zich tot de vaardigheden? En op welke wijze zet je vaardigheden in om je doelen te bereiken? 
 • Bijeenkomst 12. De pedagogische kwaliteit in de praktijk: hoe zet ik het pedagogisch beleid om in concreet pedagogisch handelen en ontwikkel ik mijn kwaliteiten? 

 


Doel

Het hoofddoel van KIKI is het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang om een soepele overgang naar de basisschool te bevorderen en onderwijsachterstanden te voorkomen. Hieraan wordt gewerkt door middel van de 3 subdoelen voor de intermediaire doelgroep:

 1. Het vergroten van de interactievaardigheden.
 2. Het vergroten van kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van kinderen gericht te ondersteunen en te stimuleren.
 3. Ouderbetrokkenheid te vergroten.

 

Resultaat

Na het volgen van de training heeft de deelnemer meer inzicht in zijn eigen rol in de interactie met de kinderen. De deelnemers kunnen onderscheid maken in de verschillende (leer)behoeftes van verschillende kinderen. De deelnemer weet wat ieder kind nodig heeft en kan, vanuit de zone van de naaste ontwikkeling, ontwikkelingsstimulering aanbieden aan ieder kind!

 

KIKI op de groep

Na afronding van de training kunnen pedagogisch medewerkers de methode KIKI of andere methode toepassen op de groep.  KIKI bestaat uit 16 themapakketten die de pedagogisch medewerker/ gastouder op de groep inzetten. Er zijn 12 reguliere thema’s die te maken hebben met de actualiteit op het moment van verschijnen (bijvoorbeeld thema’s Welkom KIKI, Kiki op de boerderij en Kiki en de kleuren). Elke maand verschijnt er een nieuw thema, steeds geschreven in een vast stramien. Daarnaast zijn er vier extra thema’s. Het eerste thema ‘welkom Kiki’ is het thema dat bij voorkeur wordt gebruikt bij de introductie van beer Kiki. Er is een extra thema ‘Kiki gaat naar school’ dat kan worden ingezet bij kinderen die bijna 4 jaar zijn en naar de basisschool gaan. Er zijn twee extra thema’s die te maken hebben met ingrijpende gebeurtenissen ‘dood’ en ‘zwanger’. Deze thema’s zijn beschikbaar voor de pedagogisch medewerker als dit nodig is.

Een themapakket beslaat een maand en bestaat uit een thema-katern (instructie en informatie) en werkmateriaal. Vaste onderdelen binnen ieder thema zijn: dagritmekaarten, de beer KIKI, activiteiten, een thematafel, woordkaarten met per thema twaalf nieuwe woorden en een ouderbijlage.

De beer KIKI wordt bij alle thema’s ingezet. Beer KIKI is een beer die bij de pedagogisch medewerker/ gastouder komt wonen en samen met de kinderen allerlei avonturen beleeft. De thema’s zijn zo geschreven dat het voor de pedagogisch medewerker/ gastouder duidelijk is hoe beer KIKI gebruikt kan worden als intermediair tussen henzelf en het kind.

Voor ouders is een uitgebreide handleiding bij de thema’s beschikbaar. Daarnaast ontvangen ze bij de thema’s  maandelijks een digitale ouderbijlage met activiteiten die ze thuis met het kind kunnen uitvoeren.

 

Doelgroep

Pedagogisch werkers en beroepskrachten* die werken of willen gaan werken in de kinderopvang/peuteropvang/gastouderopvang met minimaal een MBO3 opleiding.

*Gastouders met minimaal MBO3, kunnen deze (V)VE  training volgen. Op dit moment mogen wij gastouders VVE aanbieden, alleen kunnen zij geen gebruik maken van subsidies of VVE plekken. Voor gastouders hebben we ook de 3-daagse KIKI training. Hiermee kunt u snel aan de slag met KIKI, ontwikkelingsstimulering voor ieder kind!

 

Studiebelasting

Twaalf bijeenkomsten van 12 x 2,5 uur= 30 uur.

Intervisie met casussen/ videofragment bespreking: 5 x 1 uur (ervaring beschrijven in het portfolio).

Zelf In-Zicht Praktijkopdrachten: 11 x 0.5 uur (reflectie opdrachten uit het portfolio). 

Beeld In-Zicht: totaal ongeveer 1,5 uur (opnames maken op de groep). 

De studiebelasting is 42 uur.

 

Kwalificatie

Na afloop van de training worden deelnemers gecertificeerd. Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als de deelnemer de hele training heeft gevolgd en aan alle certificeringseisen heeft voldaan. De certificeringseisen bestaan uit:

 • Alle huiswerkopdrachten zijn met een voldoende beoordeeld.
 • Presentatie: interactief voorlezen.
 • De cursist moet minimaal 80% aanwezig zijn, waarvan 2 bijeenkomsten verplicht zijn (bijeenkomst 4: Omgaan met jezelf en anderen en bijeenkomst 9: Inzicht in het gedrag van kinderen).

 


Kosten

 • Open Inschrijving €795,00 per deelnemer of in-company €695,00 (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) incl. certificaat, portfolio, het boek Pedagogische Kwaliteit, het boek Kansen in kinderen en het kindvolgsysteem.
 • Speciale prijs: In-company groep 12 – 16 deelnemers €10500,00 per groep (ex reiskosten trainer, BTW vrijstelling, CRKBO registratie).
 • Prijzen in-company voor kleinere of grotere groepen? Neem gerust contact met ons op.

 

Optioneel. De kosten voor het programma KIKI Kansen in kinderen:

 • €300,00- voor 13 thema’s incl. verzendkosten (maandelijks een nieuw thema, inclusief het startpakket t.w.v. € 49,50).
 • €89,85,- voor de 3 extra thema’s (die kunnen meerdere malen op aanvraag worden aangeschaft omdat ze gaan over specifieke situaties als er een baby wordt geboren in een gezin, iemand komt te overlijden of als een peuter bijna naar school gaat).

 

Optioneel. Voor management Kinderopvang/gastouderopvang:

Om pedagogisch medewerkers en gastouders te ondersteunen bij de uitvoering van KIKI zijn er ook trainingen voor bemiddelingsmedewerkers, pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches en stafmedewerkers (2 dagen theorie en vaardigheden om pedagogisch medewerkers en gastouders te begeleiden. Hoe doe je beeldcoaching (Beeld-In-Zicht) en geef je feedback? Hoe organiseer en begeleid je intervisiebijeenkomsten (Praktijk-In-Zicht)? En hoe borg ik KIKI in de organisatie?). Deelnemers aan deze training dienen minimaal een MBO4 werk- en denkniveau te hebben.

 

De kosten voor een ‘train-de–trainer traject’ in het KIKI Trainingsinstituut; 

 • €1.950,- per deelnemers inclusief materiaal.
 • 84 uur tijdsinvestering (36 uur training, 30 uur assisteren, 12 uur huiswerk).

 

De kosten voor een 'borgings traject' voor bemiddelingsmedewerker/stafmedewerker/pedagogisch beleidsmedewerker/coach (ondersteuning uitvoerders):

 • €445,-per deelnemer inclusief materiaal.
 • 14 uur tijdsinvestering (12 uur training en 2 uur huiswerk).

*KIKI Training & Coaching is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

 

Training in-company/op maat

Het zou kunnen dat u de KIKI, Kansen in kinderen training, in-company wil aanbieden aan uw PW-ers, gastouders of leerkrachten. Graag maken we voor u een offerte op maat. Vooraf maken we een telefonische afspraak om uw wensen en ideeën te bespreken, zodat de training binnen de visie en mogelijkheden van uw organisatie past. Wanneer u het contactformulier invult, nemen we spoedig contact met u op.

 

Aanbod

Kijk hieronder in de agenda voor een overzicht van de geplande 'KIKI, Ontwikkelingsstimulering voor elk kind' trainingen.

 

Nog vragen?

Onder aan de pagina staat een overzicht met de meest gestelde vragen. Heb je nog geen antwoord op je vraag gevonden, neem gerust contact met ons op. Wij beantwoorden je vragen graag.

Naam training Locatie Datum Tijdstip
KIKI Training, Module 1, Ontwikkelingsstimulering voor elk kind! 3- daagse training Bunschoten dinsdag 27 november 2018 (inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
KIKI Training, Module 1&2, Ontwikkelingsstimulering en VVE in de praktijk 6- daagse training Bunschoten dinsdag 27 november 2018 (inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
KIKI Training, Module 1, Ontwikkelingsstimulering voor elk kind! 3- daagse training Bunschoten donderdag 10 januari 2019 (inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
KIKI Training, Module 1&2, Ontwikkelingsstimulering en VVE in de praktijk 6- daagse training Bunschoten donderdag 10 januari 2019 (inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
KIKI Training, Module 1, Ontwikkelingsstimulering voor elk kind! 3- daagse training Bunschoten vrijdag 8 februari 2019 (inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
KIKI Training, Module 1&2, Ontwikkelingsstimulering en VVE in de praktijk 6- daagse training Bunschoten vrijdag 8 februari 2019 (inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
KIKI Training, Module 1, Ontwikkelingsstimulering voor elk kind! 3- daagse training Bunschoten zaterdag 9 maart 2019 (inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
KIKI Training, Module 1&2, Ontwikkelingsstimulering en VVE in de praktijk 6- daagse training Bunschoten zaterdag 9 maart 2019 (inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven