topmenu

Masterclasses Pedagogische Kwaliteit in de Praktijk Gilde

Bekijk de agendavraag offerte aan

'Masterclasses'

Pedagogische kwaliteit in de praktijk Gilde schooljaar 2019 - 2020

Persoonlijke ontwikkeling, hele dag:

Waar wil jij nog in groeien? Hoe pak jij dit aan? Waar loop je tegenaan? Tijdens deze masterclass gaan we het hebben over jouw persoonlijke ontwikkeling en die van anderen. Sparren over de vele mogelijkheden om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. De wereld om je heen verandert, dus misschien is het wel eens goed om zelf ook weer eens in de spiegel te kijken en te bepalen wat jij graag zou veranderen. Op welk vlak je ook aan je persoonlijke ontwikkeling wilt werken, het zorgt voor nieuwe kansen en vergroot je keuzemogelijkheden. Persoonlijke ontwikkeling begint bij veranderingen en jezelf beter leren kennen. Wie ben je werkelijk en wat zijn jouw drijfveren, kwaliteiten en valkuilen? Ontdek hoe jij het beste uit jezelf naar boven haalt. Zonder jezelf daarbij te verliezen. Tijdens deze 'masterclass' voor persoonlijke ontwikkeling doorbreek je patronen, leer je doelen te realiseren, vergroot je jouw zelfkennis en persoonlijke effectiviteit. Laat je talenten bloeien!

Organisatie opstellen, dagdeel:

Systeem gericht kijken naar jouw organisatie. Hoe is de dynamiek in jouw organisatie? Hoe ga je daarmee om? Welke patronen zijn er en hoe kun je deze doorbreken of optimaliseren? Tijdens deze masterclass meer theorie over organisatie opstellingen en wordt een casus (door jou?) voorgelegd die door middel van een opstelling wordt bekeken. Binnen het systeemdenken wordt een organisatie beschouwd als een zogenaamd sociaal systeem. Een dergelijk systeem bestaat dan uit een geordend geheel van onderling afhankelijke en elkaar continu beïnvloedende onderdelen. Elk systeem is gericht op een bepaald evenwicht. Wanneer er zich verstoringen in dit evenwicht voordoen, komt het hele systeem in beweging. Deze (onzichtbare) beweging wordt de systeemdynamiek genoemd. Deze dynamieken kunnen zorgen voor verstrikkingen en knelpunten in het systeem, waardoor dit niet meer optimaal werkt. De organisatieopstelling legt deze onzichtbare verstoringen bloot en geeft een beeld van mogelijke oplossingen.

Ecologische pedagogiek, dagdeel:

Als pedagogisch beleidsmedewerker en coach ben jij je bewust van de verschillende omgevingen waarin mensen leven. Jij bent kritisch op de pedagogische onderwerpen en kunt vanuit verschillende perspectieven casussen bekijken. Tijdens deze masterclass komen de nieuwe ontwikkelingen die er zijn er op het gebied van ecologisch pedagogiek aan bod.

Pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief onderzoekt dan ook de rol van de omgeving van een kind en de dynamische processen in en om kinderen en hun opvoeders. Hoe hun relaties zich verhouden en op welke wijze zij in de context (of ecosysteem) in balans kunnen zijn. Het pedagogisch handelen wordt afgestemd op het ecosysteem dat vaak complex in elkaar steekt. Een ecologisch pedagoog neemt indien nodig of gevraagd de verantwoordelijkheid voor de opvoedingssituatie en verbindt de betrokkenen om op elkaar af te stemmen. Een ieders perspectief en de samenhang tussen de verschillende perspectieven zijn daarbij van belang.  Vanuit het ene perspectief zien we misschien een probleem, vanuit een ander perspectief kunnen we mogelijkheden ontdekken.

Coaching plan 2020, dagdeel:

Een mooi overzicht over de coaching die in jouw kinderopvang wordt gegeven, geef je vorm in een coaching plan. In 2020 moet jij je coachingplan klaar hebben voor dat jaar. Wat valt er onder coaching? Hoe maak je het coaching plan inzichtelijk? Welke vormen van coaching worden er gegeven? Allemaal vragen die beantwoordt kunnen worden en uiteraard kunnen wij de verdere vragen over het coaching plan tijdens deze masterclass beantwoorden. Het doel van deze masterclass is om het coachingplan voor 2020 in-zicht te hebben.

Werken met ‘lastig’ gedrag en ‘speciaal lastig’ gedrag, hele dag:

Ongehoorzaamheid, boosheid of conflicten tussen kinderen worden vaak gezien als lastig gedrag. Echter hoort dit tot op zekere hoogte bij hun ontwikkeling. Het hoeft geen problematisch gedrag te zijn of te worden. Of het gedrag als problematisch moet worden gezien hangt af van de leeftijd, het ontwikkelingsniveau, het temperament en het karakter van het kind. Tevens hangt het af van (gezins)achtergronden en ervaringen, de leermogelijkheden van het kind en de plaats van het gedrag binnen het totale beeld van het kind.

Voor pedagogisch medewerkers is het van belang onderscheid te maken tussen kinderen met ‘lastig’ gedrag dat door het kind zelf te beïnvloeden is en ‘speciaal lastig’ gedrag dat het gevolg is van een bepaalde ontwikkelings- en/of gedragsstoornis zoals AD(H)D en stoornissen in het autistisch spectrum. Hoe functioneren deze kinderen binnen de opvang en wat vraagt hierbij om extra aandacht?

Het gaat steeds om de vragen:

 • ‘Wat is lastig?’
 • ‘Wie heeft last van het ‘lastige’ gedrag?’
 • ‘Wanneer is gedrag lastig?’

 

In deze masterclass krijgen deelnemers informatie en handvatten aangereikt waarmee zij het gedrag van kinderen beter kunnen ondersteunen en begrijpen. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen en het voeren van discussies. Tevens wordt er ter ondersteuning gewerkt met beeldmateriaal.

Tijdens deze masterclass is er aandacht voor:

 • Interactie tussen pedagogisch werker en kind.
 • Sfeer in de groep en conflicthantering.
 • Samenwerken met ouders: uitwisselen en afstemmen.

 

Trainen met metaforen, hele dag:

Metaforen zijn een krachtig en effectief trainings- en coachingsinstrument. Een goede metafoor spreekt tot de verbeelding, prikkelt de fantasie, maakt duidelijk hoe iemand de werkelijkheid ziet en spoort (onbewust) aan tot zelfreflectie. In deze masterclass “Metaforen”  ontdek je de kracht van werken met metaforen, verhalen en symboliek en leer je zelf metaforen te maken en gebruiken.

In coaching en training worden metaforen veel gebruikt om mensen anders te laten kijken naar hun problemen of issues. Door metaforen te gebruiken brengen we 3 verbindingen tot stand.

 1. Een verbinding van de huidige situatie en de gewenste situatie.
  Zowel de probleemsituatie als de gewenste situatie wordt besproken. Dat geeft enerzijds herkenning en biedt anderzijds de oplossingsrichting aan.
 2. Een verbinding tussen de spreker en de luisteraar.
  Door een verhaal (metafoor) te vertellen verbindt de luisteraar zich met de verteller. Dit gebeurt vaak niet als je de ander puur advies geeft. Mensen kunnen zich afsluiten van adviezen.
 3. Een verbinding tussen de situatie van de luisteraar en de metafoor.
  Elk gedrag, al het leren is onbewust, dus onbewust komt de metafoor als een boodschap bij ons binnen. Ineens kan het gebeuren dat een luisteraar bewust de boodschap uit de metafoor krijgt en verbindt met de eigen situatie. In dat geval heeft de metafoor gewerkt als een inzicht.

Rouw en verlies verwerking bij kinderen, dagdeel:

Verlies hoort bij het leven. Ieder uur verliezen 10 mensen hun partner, 120 mensen een ouder en 200 mensen een goede vriend/vriendin. Helaas krijgen ook kinderen te maken met verlies. Denk hierbij aan het verlies van een belangrijk persoon uit hun omgeving of een achteruitgang van de gezondheid van zichzelf of een persoon die dicht bij hen staat. Daarnaast kan een kind te maken krijgen met het verlies van verwachtingen, een vriendje/vriendinnetje dat gaat verhuizen of bij een echtscheiding van de ouders van het kind. Te vaak worden jonge kinderen in onze ogen momenteel weggehouden van rouw en verlies. Gevolg is dat zij het verdriet in hun eentje gaan verwerken. Dat is juist nog veel erger. Bereid jonge kinderen beter voor op verdrietige situaties. Ook op minder ingrijpende gebeurtenissen.

Ieder kind reageert anders op verlies en rouw. Kinderen gaan net als volwassenen door een rouwproces. Wanneer een kind in je omgeving door een rouwproces gaat en je wilt het kind daarbij begeleiden, kun je de masterclass ‘Begeleiden bij rouw en verlies’ volgen.

Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang en het onderwijs, dagdeel:

Ontwikkelingsgericht werken legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Zingeving en de brede persoonsontwikkeling zijn belangrijke uitgangspunten. Bij ontwikkelingsgericht werken (OGW) is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling. Het belangrijkste principe is de zone van naaste ontwikkeling. Het kind ontdekt vanuit zijn eigen ontwikkeling wat op het randje van zijn kunnen en nog niet kunnen ligt. Bij OGW staat de brede persoonsontwikkeling van kinderen centraal. Daarbij is het de gedachte dat de pm-er in het contact met de kinderen niet enkel specifieke kennis en vaardigheden overdraagt, maar dat de ontwikkeling van de kinderen daarnaast ook beïnvloedt wordt door de context en de cultuur.Een ander principe is dat het kind ontwikkelbaar is. De ontwikkeling van een kind is te beïnvloeden, het is dus geen vaststaand proces. Betekenisvolle activiteiten en inhouden leveren een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkelings- en leerprocessen. Er is onderscheid tussen ontwikkeling en leren: ontwikkeling is een veelomvattend proces, leren wordt toegepast bij overzichtelijke processen.
Bij OGW is zingeving erg belangrijk. Het geleerde moet verinnerlijkt worden. Ook is het van belang dat het kind weet wat het nut is van het geleerde. Daarnaast moet het kind in staat zijn om het geleerde in verschillende contexten toe te passen. Tenslotte hecht OGW grote waarde aan reflecteren en observeren. Door middel van observatie zoekt de pm-er wat het kind zelf wil en al (bijna) kan. Daar stemt de pm-er het aanbod op af. Vervolgens reflecteert hij/zij of het zo goed is. Op basis van de reflectie past de pm-er het aanbod van activiteiten weer aan. In deze masterclass bespreken wij de theorie en gaan we in gesprek over OGW in de praktijk.

Meerdaagse Masterclasses schooljaar 2019/2020

Op dit moment nog geen training gepland