topmenu

Pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach inhuren

vraag offerte aan

Pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach inhuren

Kinderopvang en de manier waarop ernaar gekeken wordt verandert in rap tempo. Ontwikkeling van kinderen staat meer centraal en kinderopvang is niet alleen maar opvang, het is een vak!

In de afgelopen jaren is er daarom steeds meer aandacht gekomen voor professionalisering en kwaliteit. Vanaf 1 januari 2019 is de inzet van een pedagogisch coach / pedagogisch beleidsmedewerker vanuit de wet IKK verplicht. Het kan daarbij gaan om twee aparte functies of een combinatiefunctie. KIKI training en coaching ondersteunt kinderopvagnorganisaties bij het invullen van de taken binnen deze nieuwe functie door het aanbieden van een pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach die als interim binnen jouw organisatie aan de slag gaan.

Pedagogisch beleidsmedewerker

De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling van het pedagogisch beleid. Hij bewaakt en voert de pedagogische beleidsvoornemens in. Samen met de houder en betrokkenen wordt er gekeken naar het pedagogisch beleid en waar de ontwikkelingen doorgevoerd moeten worden.

De uitgangspunten van de beleidsmedewerker zijn: de pedagogische visie van de kinderopvangorganisatie. Vervolgens zal de beleidsmedewerker het pedagogisch beleid (her)schrijven en/of het pedagogisch beleid inzichtelijk en observeerbaar maken. Van daaruit draagt de beleidsmedewerker bij aan de voorbereiding en uitvoering van het pedagogisch beleid.

De functie pedagogisch beleidsmedewerker kenmerkt zich door het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens binnen de kinderopvangorganisatie. De doelgroep en het soort opvang waarbinnen deze functie voorkomt kan verschillen, zoals kinderdagverblijven, buiten-, tussen-, en/ of naschoolse opvang en gastouderopvang.

Doel van de functie

Het bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van het pedagogisch beleid.

Wettelijke eis

Minimaal 50 uur per jaar voor de ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid

Pedagogisch coach

De functie Pedagogisch Coach kenmerkt zich door het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening. De coach helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten en/of hiaten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden in relatie tot het pedagogische beleid en achterhaalt samen hun coachingsbehoeften. Stelt een (individueel/ groepsgerichte) coachingsplan op en/of faciliteert in het opstellen daarvan. De Pedagogische Coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. De doelgroep en het soort opvang waarbinnen deze functie voorkomt kan verschillen, zoals kinderdagverblijven, buiten-, tussen-, en/ of naschoolse opvang, gastouderopvang en peuteropvang/ peuterspeelzalen.

Doel van de funtie

Het coachen van medewerkers vanuit het pedagogisch beleid ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van werkzaamheden.

Wettelijke eis

Minimaal 10 uur coaching per fte per jaar.

Observeren en adviseren

Heeft u voor 2019 nog niet het juiste aantal beleid- en of coaching uren ingezet binnen uw organisatie, dan bieden wij de mogelijkheid om binnen uw organisatie te komen coachen, observeren en adviseren. Zo ontstaat een mooi beeld van de huidige pedagogische kwaliteit op basis waarvan het coachingplan 2020 kan worden vormgegeven.

Coachplan / scholingsplan

Wanneer u in de organisatie een pedagogisch coach en/of beleidsmedewerkers gaat inzetten, is het ook belangrijk dat de pedagogisch kwaliteit aandacht krijgt. Jaarlijks maakt u een pedagogisch coachplan. KIKI training en coachen ondersteunt u graag bij het maken en het uitvoeren van het coachplan.

Pedagogisch beleidsmedewerkers en Pedagogisch Coaches

De pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches die zullen worden ingezet worden begeleid door KIKI training & coaching. De coaches zijn gekwalificeerd en staan geregistreerd in het personenregister zodat ze gekoppeld kunnen worden aan uw organisatie.