topmenu

Bijscholing Voorschoolse Educatie (VVE)

Bekijk de agendavraag offerte aan

De houder van een kindercentrum of peuterspeelzaal waar VE wordt aangeboden, moet een opleidingsplan vaststellen voor beroepskrachten zoals is opgenomen in het besluit basisvoorwaarden kwaliteit VE.

Dit plan moet nadrukkelijk aansluiten bij de VE-specifieke kennis en vaardigheden, ook wel de vijf VE pijlers genoemd;

  • het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie;
  • het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van voorschoolse educatie;
  • het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en
  • het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

 

In het plan moet staan hoe de beroepskrachten hun kennis en vaardigheden onderhouden. Het is belangrijk dat tijdens de bijscholing de nieuwste kennis en ontwikkelingen worden meegenomen en dat dit inzichtelijk is voor de toezichthouder.

Speciaal voor u hebben wij de scholing ‘De vijf VE pijlers In-Zicht ontwikkelt’. Deze scholing voldoet aan de eisen die worden gesteld in het besluit en sluit aan op de vijf pijlers.

Scholing: De vijf VE pijlers In-Zicht

Tijdens de (basis)training V(V)E die de pm-ers eerder hebben gevolgd, hebben zij een sterke basis ontwikkelt voor het handelen in de praktijk. Met sterke interactievaardigheden en spelkwaliteiten ondersteunt en stimuleert de pm-er de ontwikkeling van jonge kinderen. Door goed naar kinderen te kijken en daarop aan te sluiten met boeiende en uitdagende activiteiten, krijgen kinderen wat ze nodig hebben.

Leidende gedachte bij het ontwikkelen van deze bijscholing, is de overtuiging dat kinderen spelend de wereld verkennen en dat in spel al het leren zit! Professionals hebben vooral handvatten nodig om reeds aanwezige kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarmee krijgen ze de mogelijkheid om te excelleren in het vak.

Dat jonge kinderen leren door te spelen is voor jullie geen nieuws. Spelen doen we al eeuwen. Door te spelen leren kinderen de wereld om zich heen te begrijpen. Kinderen die spelen, denken zelf na. Ze trainen hun fantasie en motivatie. Ze nemen risico’s en kleuren buiten de lijntjes. En ze leren samen te werken, op gelijke voet. Spelen is ontdekken, ontdekken is leren en leren is groeien. Daarin zet ieder kind zijn eigen stappen, in zijn eigen tempo.

Door ontwikkelingsgericht te werken geven we vorm aan het vroeg- en voorschools educatief aanbod door het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind. Ontwikkelingsgericht werken gaat makkelijker met thema’s, mits de thema’s aansluiten bij de interesse van de kinderen. De Pm-er creëert en benut kansen om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen door themahoeken te maken, spelmateriaal toe te voegen, mee te spelen of juist alleen te observeren om vervolgens iets aan te bieden waardoor het kind zich verder kan gaan ontwikkelen. Thematiseren vraagt om voorbereiding, oefening, observatie en reflectie, in elke fase van het thema. De pm-er leert samen met het kind te ontdekken wat wel of niet op het randje van het kunnen van het kind ligt. Hierbij zijn je sensitieve en responsieve vaardigheden van belang. De ontwikkeling van een kind is te beïnvloeden, het is dus geen vaststaand proces. De brede en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen staat centraal. Daar hebben wij de ouders ook bij nodig. Het betrekken van de ouders bij de kinderopvang heeft effect op de leerprestaties, sociaal gedrag, doorzettingsvermogen en probleemsituaties in de opvang.

Doordat de pm-ers na het volgen van deze bijscholing nog meer ontwikkelingsgericht gaan werken en het aanbod afstemmen, is de warme overdracht naar de basisschool makkelijker en duidelijker inhoudelijk aan te sluiten op de vroegschoolse educatie.

Doelgroep
De scholing De vijf VE pijlers In-Zicht is bedoeld voor afgestudeerde pedagogisch medewerkers of peuterleidsters die VE / VVE gecertificeerd zijn.

Studiebelasting
- 4 bijeenkomsten van 4 x 2,5 uur = 10 uur
- Intervisie met casussen/ videofragment bespreking: 1 x 1 uur = 1uur
- Zelf In-Zicht Praktijkopdrachten: 3 x 0.5 uur = 1,5 uur
- Beeld In-Zicht: totaal ongeveer 1 uur (opnames maken op de groep)
De studiebelasting is 14,5 uur.

Opbouw trainingen:

Bijeenkomst 1: Snoeien en mesten
Ontwikkelingsstimulering is belangrijk voor een jong kind. Waarom is dit belangrijk? Hoe werkt dit dan in de hersenen?
Bijeenkomst 2: Scaffolding: Kinderen zelfstandig laten leren
Het bieden van ondersteuning aan het kind en deze weer afbouwen.

Bijeenkomst 3: Interactie In-Zicht
Effectief VE aanbieden, door gebruik van de juiste vaardigheden in interactie met jonge kinderen.
Bijeenkomst 4: Aandacht voor samenwerken
Goede samenwerking met jonge kinderen, hun ouders en de toekomstige basisschool.

Deze trainingen zijn onmisbaar in je ontwikkeling als professioneel VE beroepskracht en voor de professionalisering van de kinderopvang in het algemeen!

Kwalificatie
Na afloop van de training worden deelnemers gecertificeerd. Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als de deelnemer de hele training heeft gevolgd en aan alle certificeringseisen heeft voldaan. De certificeringseisen bestaan uit:

- Alle huiswerkopdrachten zijn met een voldoende beoordeeld.
- Minimaal 80% aanwezigheid

Kosten
Open Inschrijving €395,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) incl. koffie/thee/lunch, een erkend VE certificaat, theorieboek.

Vanaf 12 deelnemers komen wij de training bij u op locatie verzorgen. Wij maken graag een passende offerte op maat voor u. Heeft u geen 12 deelnemers? Geen probleem..... Maak dan gebruik van het inschrijfformulier zodat wij op zoek gaan naar deelnemers bij een organisatie bij u in de buurt. Wij kijken naar de mogelijkheden om dit samen te voegen voor u. Klik op de button hieronder om vrijblijvend een offerte op te vragen.

Geen VE-certificaat?
Wij bieden een VE training (VVE) aan die volledig voldoet aan de eisen. Meer informatie, klik hier.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op (033) 711 06 95.

Naam training Locatie Datum Tijdstip
VE In-Zicht Training, Module 1&2 (virtueel aanbod) vrijdag 17 april 2020 Aanvang: 09:30 -12:00 Meer informatie en inschrijven
Voorschoolse Educatie In-Zicht (VVE) Training, Module 1 Bunschoten zaterdag 16 mei 2020 (inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
Voorschoolse Educatie In-Zicht (VVE) Training, Module 1&2 Rosmalen zaterdag 13 juni 2020 (inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
Voorschoolse Educatie In-Zicht (VVE) Training, Module 1 Rosmalen zaterdag 13 juni 2020 (inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
Voorschoolse Educatie (VVE) bijscholing, 2-daagse training Bunschoten woensdag 30 september 2020 (Inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven